Naudojimosi taisyklės

NAUDOJIMOSI ELEKTRONINIŲ LEIDINIŲ VALDYMO INFORMACINE SISTEMA (ELVIS) TAISYKLĖS

PATVIRTINTA
Lietuvos audiosensorinės bibliotekos direktoriaus 2023 m. gruodžio 29  d. įsakymu Nr. V-66(2023) 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Naudojimosi Elektroninių leidinių valdymo informacine sistema taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi Elektroninių leidinių valdymo informacine sistema (toliau – ELVIS) sąlygas ir tvarką, Lietuvos audiosensorinės bibliotekos (toliau – LAB), įgaliotojų institucijų ir ELVIS paslaugų gavėjų teises, pareigas ir atsakomybę.

2. Taisyklės taikomos visiems išoriniams ir patvirtintiems ELVIS paslaugų gavėjams, kurie lankosi virtualioje bibliotekoje ELVIS (viešai prieinama adresu elvislab.lt) ir naudojasi ELVIS paslaugomis.

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Asmuo, negalintis skaityti įprastai – fizinis asmuo, kuris dėl laikinų ar nuolatinių sveikatos būklių ar specifinių mokymosi sutrikimų negali skaityti įprasto spausdinto teksto. Kliūtys spausdintam tekstui perskaityti gali būti: regos sutrikimai, fiziniai sutrikimai, dėl kurių asmuo negali sėdėti, laikyti knygos rankose ir / arba versti jos puslapių, taip pat neurologiniai ypatumai, sąlygojantys specifinius sutrikimus (pvz., disleksija);

3.2. ELVIS dokumentai – skaitmeniniai dokumentai prieinamais formatais, įskaitant, bet neapsiribojant, skaitmeninius garsinius leidinius MP3 formatu, skaitmeninius leidinius DAISY, BRF, PDF, EPUB ir kitais prieinamais formatais, audiovizualinius kūrinius bei juos aprašantys metaduomenys. ELVIS dokumentai gali būti sukurti specialiai pritaikant asmenims, negalintiems skaityti įprastai, arba parengti išsyk prieinamais (angl. born accessible) formatais;

3.3. Išorinis ELVIS paslaugų gavėjas – fizinis asmuo, kuris nėra registruotas ELVIS;

3.4. Įgaliotoji institucija – biblioteka, švietimo įstaiga, socialinių paslaugų centras ir kita ne pelno organizacija, atitinkanti Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 2 straipsnio 18 punkte pateiktą įgaliotojo subjekto apibrėžimą, aptarnaujanti asmenis, negalinčius skaityti įprasto spausdinto teksto, ir pasirašiusi su LAB bendradarbiavimo sutartį (įgaliotojų institucijų sąrašas skelbiamas LAB interneto svetainėje;

3.5. LAB – Lietuvos audiosensorinė biblioteka, ELVIS valdytoja ir tvarkytoja;

3.6. Licencijuotas dokumentas – skaitmeninis prieinamas dokumentas, į kurį LAB yra įgijusi ribotas prieigos teises;

3.7. Paskyra – individuali ELVIS paslaugų gavėjo elektroninių paslaugų teikimo vieta, kurioje galima peržiūrėti ir valdyti su konkrečiomis ELVIS funkcijomis ir paslaugomis susijusius duomenis;

3.8. Patvirtintas ELVIS paslaugų gavėjas – fizinis asmuo, atitinkantis šių Taisyklių 3.1 papunktyje nurodytą asmens, negalinčio skaityti įprasto spausdinto teksto, apibrėžimą ir šių Taisyklių nustatyta tvarka įgijęs teises naudotis ELVIS paslaugomis, kurioms būtinas paslaugų gavėjo tapatybės patvirtinimas. Užsienio valstybių piliečiai gali tapti patvirtintais ELVIS paslaugų gavėjais, tačiau jiems gali būti apribota prieiga prie licencijuojamų leidinių;

3.9. Virtuali biblioteka ELVIS – ELVIS technologinių ir programinių sprendimų visuma, aplinka, kurioje bendrai teikiamos ELVIS paslaugos, ir kurią pasiekti galima internetiniu adresu https://elvislab.lt/;

4. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, ELVIS nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos aklųjų bibliotekos direktoriaus 2020 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 3-VK, Naudojimosi Lietuvos aklųjų biblioteka taisyklėse, patvirtintose Lietuvos aklųjų bibliotekos direktoriaus 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 2-VK.

II SKYRIUS
ELVIS PASLAUGOS

5. ELVIS paslaugos skirstomos į išoriniams ir patvirtintiems ELVIS paslaugų gavėjams teikiamas paslaugas.

6. Išoriniai ELVIS paslaugų gavėjai gali naudotis ELVIS paslaugomis, kurioms nereikalinga registracija ir autentifikacija:

6.1. susipažinti su ELVIS viešai prieinama informacija ir naujienomis, ELVIS dokumentų katalogu;

6.2. atlikti dokumentų paiešką ir peržiūrėti paieškos rezultatus;

6.3. naudotis atviros prieigos dokumentais;

6.4. susipažinti su ELVIS naudojimosi tvarka;

6.5. pasiūlyti LAB įgarsinti pageidaujamą dokumentą;

6.6. užsiregistruoti į ELVIS.

7. Patvirtinti ELVIS paslaugų gavėjai be išoriniams paslaugų gavėjams teikiamų paslaugų papildomai gali naudotis šiomis ELVIS paslaugomis:

7.1. asmeniniais tikslais naudotis ELVIS dokumentais, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatų: skaityti ELVIS dokumentus tiesiogiai virtualioje bibliotekoje ELVIS arba atsisiųsti juos į skaitymui skirtus įrenginius bei ELVIS mobiliąsias programėles;

7.2. išsakyti savo nuomonę, pateikti atsiliepimą, komentarus apie ELVIS dokumentus, juos vertinti;

7.3. sekti pasirinktą autorių bei diktorių ir peržiūrėti sekamus autorius bei diktorius savo profilyje;

7.4. peržiūrėti asmeninę metinę statistiką savo profilyje;

7.5. susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, tikslinti savo duomenis;

7.6. susirašinėti su ELVIS administruojančiais specialistais.

8. Naudotis pilna apimtimi virtualia biblioteka ELVIS ir joje prieinamais dokumentais gali tik užsiregistravę ir patvirtinti ELVIS paslaugų gavėjai. Ne Lietuvoje gyvenantiems ELVIS paslaugų gavėjams nėra suteikiama prieiga prie ELVIS dokumentų, turinčių teritorinį apribojimą. Asmenims, kurie neatitinka šių Taisyklių 3.1 papunktyje pateiktą asmens, negalinčio skaityti įprastai, apibrėžimą, suteikiama prieiga tik prie atviros prieigos ELVIS dokumentų. 

III SKYRIUS
PASLAUGŲ GAVĖJŲ REGISTRAVIMO IR APTARNAVIMO TVARKA

9. ELVIS paslaugų gavėjų aptarnavimo sąlygos nustatomos remiantis teisėtumo, sąžiningumo, protingumo, proporcingumo ir nediskriminavimo principais ir atsižvelgiant į LAB veiklos specifiką.

10. ELVIS paslaugų gavėjai gali užsiregistruoti virtualioje bibliotekoje ELVIS savarankiškai (elvislab.lt) arba fiziškai atvykti į LAB padalinį ir / arba artimiausią įgaliotąją instituciją.

11. Savarankiška registracijos procedūra atliekama prisijungus prie ELVIS elektroninių ryšių priemonėmis, suteikiančiomis galimybę identifikuoti asmenį.

12. Darbingo amžiaus Lietuvos Respublikos piliečiai, norintys naudotis ELVIS paslaugomis, registruojasi per elektroninius valdžios vartus. Asmenys, kurie neturi galimybės naudotis elektroninių valdžios vartų paslaugomis (nepilnamečiai, užsienio šalių piliečiai ir kt.) gali registruotis užpildydami el. pašto registracijos formą.

13. Fizinis asmuo, norėdamas tapti ELVIS paslaugų gavėju, turi:

13.1. registruodamasis per elektroninius valdžios vartus (identifikavimo metu iš elektroninių valdžios vartų automatizuotai paimami ELVIS veiklai būtini asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, el. pašto adresas, telefono numeris, šalis, gyvenamosios vietos adresas):

13.1.1. pateikti galiojančią negalią ar sutrikimą, dėl kurio asmuo negali skaityti įprasto spausdinto teksto, patvirtinančio dokumento skaitmeninę kopiją;

13.1.2. susipažinti su šiomis Taisyklėmis;

13.1.3. susipažinti su asmens duomenų tvarkymo LAB taisyklėmis.

13.2. registruodamasis su slaptažodžiu:

13.2.1. užpildyti registracijos formą, nurodydamas ELVIS veiklai būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, el. pašto adresą, telefono numerį, šalį, gyvenamosios vietos adresą;

13.2.2. pateikti galiojančią negalią ar sutrikimą, dėl kurio asmuo negali skaityti įprasto spausdinto teksto, patvirtinančio dokumento skaitmeninę kopiją. Nepateikus minėto dokumento ir LAB kitaip negalint įsitikinti, kad asmuo negali skaityti įprastai, jam suteikiama prieiga tik prie atviros prieigos ELVIS dokumentų;

13.2.3. susipažinti su šiomis Taisyklėmis;

13.2.4. susipažinti su asmens duomenų tvarkymo LAB taisyklėmis;

13.3. fiziškai atvykus į LAB ar kitą įgaliotąją instituciją:

13.3.1. pateikti atsakingam darbuotojui ELVIS veiklai būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, el. pašto adresą, telefono numerį, šalį, gyvenamosios vietos adresą;

13.3.2. pateikti galiojantį negalią ar sutrikimą, dėl kurio asmuo negali skaityti įprasto spausdinto teksto, patvirtinantį dokumentą;

13.3.3 susipažinti su šiomis Taisyklėmis;

13.3.4. susipažinti su asmens duomenų tvarkymo LAB taisyklėmis.

14. Registruodamasis ELVIS paslaugų gavėjas gali pasirinkti, ar nori gauti ELVIS naujienas el. paštu ir / arba SMS žinute. Po registracijos ELVIS paslaugų gavėjas gali bet kuriuo metu atsisakyti siunčiamų naujienų (asmeninėje paskyroje arba paspausdamas nuorodą atsiųstame naujienlaiškyje) arba iš naujo juos užsakyti (asmeninėje paskyroje).

15. ELVIS paslaugų gavėjas, atlikdamas registraciją, patvirtina, kad:

15.1. įdėmiai ir atidžiai perskaitė šias Taisykles, jas suprato ir su jomis sutinka bei įsipareigoja laikytis Taisyklėse nustatytos tvarkos ir sąlygų;

15.2. susipažino su asmens duomenų tvarkymo LAB taisyklėmis ir sutinka, kad registruojantis pateikti jo asmens duomenys būtų automatizuotai tvarkomi automatizuoto identifikavimo, el. paslaugų naudojimo apskaitos ir kontrolės tikslais. Registruojant nepilnametį ELVIS paslaugų gavėją taip pat sutinka, kad LAB ir / arba įgaliotoji institucija tvarkytų atstovaujamo nepilnamečio asmens duomenis;

15.3. pateikė tikslius, teisingus ir išsamius duomenis, ELVIS paslaugų gavėjas, keisdamas ar pildydamas duomenis apie save, privalo pateikti tik teisingus duomenis;

15.4. įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti asmeninių prisijungimo duomenų.

16. Nepilnamečiai ELVIS registruojami pateikus nustatytos formos tėvų, įtėvių ar globėjų sutikimą dėl nepilnamečio asmens registravimo. Šiuo atveju taikomi 13.2. punkte nustatyti reikalavimai.

17. Vaikų globos namų ir specialiųjų mokyklų ir ugdymo centrų auklėtiniai ELVIS gali būti registruojami šių Taisyklių nustatyta tvarka, pateikus šių įstaigų išduotą pažymą.

18. Užsiregistravusiam ELVIS paslaugų gavėjui sukuriama individuali paskyra, prie kurios galima prisijungti tuo pačiu būdu, kaip ir registruojantis, taip pat per asmens paskyrą Google ir Facebook. ELVIS paslaugų gavėjas, atsisiuntęs ELVIS mobiliąją programėlę iOS operacinei sistemai, gali jungtis su Apple ID paskyra.

19. LAB gali rinkti papildomus asmens duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant asmens profesiją, turimą negalią ar sutrikimą, dėl kurio asmuo negali skaityti įprastai, išsimokslinimą, mokslo įstaigą, darbo vietą, pareigas, kontaktinius duomenis, aptarnavimo, fondų komplektavimo kokybei gerinti, mokslinių tyrimų ar kitais tikslais. Šie duomenys neteikiami neįgaliotiems asmenims ir yra naudojami bei saugomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

20. Patvirtintiems ELVIS paslaugų gavėjams ELVIS dokumentai teikiami tokia tvarka:

20.1. savarankiškai prisijungus prie virtualios bibliotekos ELVIS asmeninės paskyros, naudojantis dokumentais ELVIS aplinkoje ir / arba atsisiunčiant juos į skaitymui skirtą įrenginį;

20.2. prisijungus prie ELVIS mobiliosios programėlės, naudojantis dokumentais ELVIS mobiliosios programėlės aplinkoje;

20.3. LAB ir kitų įgaliotojų institucijų įgaliotiesiems darbuotojams atsiunčiant ELVIS paslaugų gavėjo vardu dokumentus ir įrašant juos į fizines laikmenas pagal ELVIS paslaugų gavėjo pageidavimą.

21. Registracija ir naudojimasis ELVIS ja yra neatlygintini. 

IV SKYRIUS
INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGA

22. Kiekvienas ELVIS dokumentas yra saugomas pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, todėl naudojimasis juo yra leidžiamas tik pagal šių Taisyklių ir virtualioje bibliotekoje ELVIS nurodytas sąlygas. Jokios intelektinės nuosavybės teisės ELVIS paslaugų gavėjui nėra perduodamos.

23. ELVIS paslaugų gavėjui suteikiama teisė naudoti ELVIS dokumentus tik asmeniniams poreikiams virtualioje bibliotekoje ELVIS, ELVIS mobiliosiose programėlėse, ne licencijuotus leidinius – atsisiųsti į dokumentų skaitymui skirtą įrenginį.

24. ELVIS paslaugų gavėjas neturi teisės ELVIS dokumentų:

24.1. kopijuoti ir (arba) kitaip dauginti su tikslu perduoti ELVIS dokumento kopiją bet kuriam kitam asmeniui;

24.2. transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti, įskaitant jų padarymą viešai prieinamą kompiuterių tinklais (internete);

24.3. perduoti juos kito asmens naudojimui;

24.4. pašalinti apsauginius ženklus ir / ar kitas techninės apsaugos priemones;

24.5. naudoti bet kokiais komerciniais tikslais.

25. ELVIS dokumentai turi įdiegtą apsaugos sistemą nuo nelegalaus jų naudojimo. ELVIS paslaugų gavėjo identifikaciniai duomenys yra susiejami su konkrečiu ELVIS dokumentu. ELVIS paslaugų gavėjas neturi teisės pašalinti apsauginius ženklus ir / ar kitas techninės apsaugos priemones.

26. LAB turi teisę atjungti ELVIS paslaugų gavėjo paskyrą, jeigu nustatoma, kad ELVIS paslaugų gavėjas šia paskyra naudojasi nesąžiningai ar ne pagal jos paskirtį, taip pat jeigu nustatoma, kad ELVIS paslaugų gavėjas pažeidė šių Taisyklių nuostatas.

 V SKYRIUS
ELVIS PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

27. Patvirtintas ELVIS paslaugų gavėjas turi teisę:

27.1. peržiūrėti ir redaguoti informaciją, esančią asmeninėje paskyroje;

27.2. pasirinkti bibliotekas, kuriose ELVIS paslaugų gavėjas užregistruojamas ir gauna paslaugas;

27.3. naudotis Taisyklių 6–8 punktuose aprašytomis paslaugomis;

27.4. prenumeruoti ELVIS naujienas ir informaciją bei jų atsisakyti;

27.5. dokumentus iš ELVIS atsisiųsti į kompiuterį ar išmanųjį įrenginį, ELVIS mobiliąją programėlę ir skaityti naudodamasis sistemoje esančiu grotuvu;

27.6. gauti išsamią informaciją apie ELVIS dokumentus ir paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras;

27.7. pateikti LAB administracijai savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl ELVIS;

27.8. naudotis kitomis ELVIS paslaugomis.

28. Patvirtintas ELVIS paslaugų gavėjas privalo:

28.1. laikytis šių Taisyklių nustatytos tvarkos ir reikalavimų;

28.2. atsakingai elgtis su Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo saugomais dokumentais, nepažeisti trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų;

28.3. pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis, o jiems pasikeitus – nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo naujos informacijos atsiradimo juos atnaujinti ELVIS arba informuoti LAB;

28.4. saugoti savo prisijungimo duomenis ir niekam jų neperduoti;

28.5. susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais būtų siekiama pakeisti, sutrikdyti ELVIS veikimą ar kitaip jai pakenkti;

28.6. laikytis nustatytų elgesio viešoje (elektroninėje) erdvėje reikalavimų, nevartoti necenzūrinių žodžių, nešmeižti asmenų, nežeminti kito asmens garbės bei orumo, neskatinti ir nepropaguoti rasinės, religinės ar kitokios diskriminacijos ELVIS priemonėmis.

29. Patvirtintas ELVIS paslaugų gavėjas atsako :

29.1. už teisingų savo duomenų pateikimą registracijos metu ir jų atnaujinimą laiku pasikeitimo atveju;

29.2. už visus savo atliktus ELVIS veiksmus bei už savo veiksmais padarytą žalą ELVIS ir / ar LAB arba kitai įgaliotajai institucijai, kurią ELVIS paslaugų gavėjas privalo atlyginti.

30. Patvirtintam ELVIS paslaugų gavėjui draudžiama:

30.1. savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus duomenis, naudotis kito ELVIS paslaugų gavėjo prisijungimo prie ELVIS duomenimis;

30.2. perduoti savo prisijungimo prie ELVIS duomenis kitam asmeniui. ELVIS paslaugų gavėjas besąlygiškai įsipareigoja užtikrinti pateiktų duomenų slaptumą, privalo dėti maksimalias pastangas apsaugoti prisijungimo prie asmeninės paskyros slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo ir jokiais tiesioginiais (netiesioginiais) būdais neatskleisti jo tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti jo duomenimis naudodamiesi ELVIS ir jos paslaugomis ir (ar) kitais tikslais;

30.3. trikdyti ELVIS veikimą;

30.4. naudotis ELVIS dokumentais šių Taisyklių 24 punkte nurodytais tikslais ir kitais būdais pažeisti autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų teises.

31. ELVIS paslaugų gavėjo atsakomybė:

31.1. ELVIS paslaugų gavėjas, praradęs prisijungimo prie ELVIS duomenis, nedelsdamas turi pranešti LAB. Atsakomybė už visus su ELVIS paslaugų gavėjo prisijungimo duomenimis ELVIS atliktus veiksmus pagal galiojančius teisės aktus tenka asmeniui, kuriam yra suteikti prisijungimo duomenys;

31.2. už nepilnamečius ELVIS paslaugų gavėjus atsako tėvai, įtėviai arba globėjai šių Taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka;

31.3. už šių Taisyklių 4 skyriuje aprašytų autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos nuostatų pažeidimą atsako ELVIS paslaugų gavėjas;

31.4. ELVIS vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems Taisykles, LAB direktoriaus įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti apribota teisė naudotis ELVIS. 

VI SKYRIUS
LAB IR ĮGALIOTŲJŲ INSTITUCIJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

32. LAB ir įgaliotosios institucijos turi šias teises:

32.1. registruodamos ELVIS paslaugų gavėją, teikdamos panaudai jam dokumentus, atlikdamos viešai skelbiamo internete skaitmeninio turinio stebėseną teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir naudoti ELVIS veiklai būtinus ELVIS paslaugų gavėjo asmens duomenis, mokslo tyrimo tikslams rinkti papildomus ELVIS paslaugų gavėjo duomenis;

32.2. žodžiu ar raštu įspėti ELVIS paslaugų gavėją, pažeidusį šias Taisykles arba kitus teikiamas paslaugas reglamentuojančius teisės aktus;

32.3. LAB direktoriaus sprendimu laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis ELVIS, jei ELVIS paslaugų gavėjas nesilaiko šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų;

32.4. vykdant tyrimus, siekiant gerinti aptarnavimo kokybę, kuriant ir / ar diegiant naujas paslaugas, gali rengti ELVIS apklausas.

33. LAB kaip ELVIS valdytoja ir tvarkytoja, be 32 punkte išvardintų, turi šias teises:

33.1. LAB direktoriaus sprendimu laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis ELVIS, jei ELVIS paslaugų gavėjas nesilaiko šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų;

33.2. vykdant tyrimus, siekiant gerinti aptarnavimo kokybę, kuriant ir / ar diegiant naujas paslaugas, gali rengti ELVIS apklausas.

34. LAB ir įgaliotosios institucijos, aptarnaudamos ELVIS paslaugų gavėjus, privalo:

34.1. vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, užtikrinti teisės aktuose ir šiose Taisyklėse nustatytų ELVIS paslaugų gavėjų teisių įgyvendinimą;

34.2. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti ELVIS paslaugų prieinamumą negalią turintiems asmenims (ligoniams, senyvo amžiaus žmonėms ir kitoms paslaugų gavėjų grupėms), kuriems dėl oficialiai nustatytos negalios ar sveikatos sutrikimų reikia individualių paslaugų ar aptarnavimo sąlygų;

34.3. asmens duomenis valdyti ir tvarkyti tik teisės aktų nustatyta tvarka, užtikrinti ELVIS paslaugų gavėjų pateiktų asmens duomenų saugumą;

34.4. šiose Taisyklėse nurodyti asmens duomenis, kuriuos asmuo (duomenų subjektas) privalo pateikti, norėdamas tapti ELVIS paslaugų gavėju, taip pat duomenų naudojimo tikslą ir saugojimo trukmę;

34.5. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti LAB veiklai renkamų ir naudojamų asmens duomenų saugumą;

34.6. ELVIS dokumentų panaudą ir paslaugų gavėjų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

34.7. organizuoti veiklą, užtikrinančią ELVIS teikiamų paslaugų kokybę, operatyvų aptarnavimą, geranoriškumą, diskretiškumą ir nešališkumą paslaugų gavėjo atžvilgiu;

34.8. teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus ELVIS dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus.

35. LAB kaip ELVIS valdytoja ir tvarkytoja be 34 punkte išvardytų prievolių papildomai privalo:

35.1. viešai (elektroninėmis priemonėmis) paskelbti ELVIS nuostatus ir ELVIS naudojimosi taisykles;

35.2. informuoti dėl esminių aptarnavimo ELVIS sąlygų pakeitimų, reguliariai vertinti ELVIS paslaugų gavėjų aptarnavimo kokybę ir ne rečiau nei kartą per dvejus metus vykdyti aptarnaujamos bendruomenės poreikių ir nuomonės tyrimus, panaudoti jų rezultatus aptarnavimo kokybei gerinti. 

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

36. LAB turi teisę vienašališkai keisti Taisykles ir (ar) ELVIS paslaugas, apie siūlomus pakeitimus elektroniniu paštu arba SMS žinute, arba virtualios bibliotekos ELVIS vidiniais asmeniniais pranešimais informavusi paslaugų gavėjus prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki planuojamo Taisyklių ir (ar) Paslaugų pakeitimo įgyvendinimo. Tuo atveju, jeigu ELVIS paslaugų gavėjas nesutinka su siūlomais Taisyklių ir (ar) Paslaugų pakeitimais, jis turi teisę savo paskyrą ištrinti. Jeigu ELVIS paslaugų gavėjas savo paskyros per minėtą 14 (keturiolikos) dienų laikotarpį nepanaikina, laikytina, kad jis neprieštarauja ir sutinka su siūlomais Taisyklių ir (ar) Paslaugų pakeitimais.

37. ELVIS naudojami techniniai slapukai, kurie yra būtini, kad būtų galima tinkamai teikti ELVIS paslaugas ir ELVIS paslaugų gavėjai galėtų naršyti bei naudotis virtualios bibliotekos ELVIS funkcijomis. Apie naudojamus slapukus daugiau informacijos pateikiama Slapukų naudojimo politikoje, kuri skelbiama ELVIS ir LAB interneto svetainėse.