Naudojimosi taisyklės

NAUDOJIMOSI LIETUVOS AUDIOSENSORINĖS BIBLIOTEKOS ELEKTRONINIŲ LEIDINIŲ VALDYMO INFORMACINE SISTEMA (ELVIS) TAISYKLĖS

PATVIRTINTA
Lietuvos audiosensorinės bibliotekos direktorės
2019 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 12-VK

 
NAUDOJIMOSI LIETUVOS AUDIOSENSORINĖS BIBLIOTEKOS ELEKTRONINIŲ LEIDINIŲ VALDYMO INFORMACINE SISTEMA (ELVIS) TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.      Naudojimosi Lietuvos audiosensorinės bibliotekos (toliau – Biblioteka) Elektroninių leidinių valdymo informacine sistema taisyklės nustato vartotojų registravimo ir aptarnavimo tvarką, vartotojų teises, pareigas ir atsakomybę, Bibliotekos teises ir pareigas.
2.      ELVIS centralizuotai kaupiami, tvarkomi ir teikiami skaitytojams garsiniai ir kiti skaitmeninio formato leidiniai.
3.      Šiose naudojimosi taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme (Žin., 2004, Nr. 120-4431), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin. 2008, Nr. 22-804), Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme (Žin., 2003, Nr. 28-1125,  Žin., 2012, Nr. 6-177) ir Lietuvos standartuose, kurių privalomas taikymas bibliotekose nustatomas kultūros ministro įsakymu. 

II. VARTOTOJŲ REGISTRAVIMO IR APTARNAVIMO ELVIS TVARKA

4.      Vartotojų aptarnavimo sąlygos nustatomos naudojimosi taisyklėse, remiantis teisėtumo, sąžiningumo, protingumo, proporcingumo ir nediskriminavimo principais ir atsižvelgiant į Bibliotekos veiklos specifiką.
5.      Prie sistemos prisiregistravusiam vartotojui suteikiama teisė naudotis sistema ir joje esančiais leidiniais, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatų.
6.      Vartotojo registravimasis vykdomas elektroninėmis priemonėmis, suteikiančiomis galimybę identifikuoti asmenį.
7.      Visiems darbingo amžiaus Lietuvos Respublikos piliečiams norintiems naudotis ELVIS teikiamomis paslaugomis rekomenduojama registruotis ir prie sistemos jungtis per elektroninius valdžios vartus.
8.      Fizinis asmuo, norėdamas tapti vartotoju, turi:

8.1.   registruodamasis per elektroninius valdžios vartus:

8.1.1. užpildyti registracijos formą, nurodydamas Bibliotekos veiklai būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą;

8.1.2. susipažinti su naudojimosi taisyklėmis;

8.1.3. susipažinti su komentavimo sistemoje taisyklėmis.

8.2.   registruodamasis su slaptažodžiu:

8.2.1. užpildyti registracijos formą, nurodydamas Bibliotekos veiklai būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą;

8.2.2. pateikti galiojantį regos negalią ar kitą negalią dėl kurios negali skaityti įprasto formato leidinių patvirtinantį dokumentą;

8.2.3. susipažinti su naudojimosi taisyklėmis;

8.2.4. susipažinti su komentavimo sistemoje taisyklėmis.

9.      Registracijos forma pasirašoma paspaudus mygtuką „Registruotis“, tuomet fizinis asmuo patvirtina, kad:

9.1.   susipažino su naudojimosi taisyklėmis ir sutinka jų laikytis;

9.2.   sutinka, kad Biblioteka naudotų jo asmens duomenis;

9.3.   pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis.

10.  Fiziniai asmenys iki 16 metų amžiaus ELVIS gali būti registruojami, pateikus tėvų, įtėvių ar globėjų prašymą. Šiuo atveju taikomi 8.2. punkte nustatyti reikalavimai.
11.  Tėvai, įtėviai, globėjai atsako už jų vaikų (globotinių) padarytus taisyklių pažeidimus.
12.  Vaikų globos namų ir specialiųjų mokyklų moksleiviai ELVIS gali būti registruojami naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka, pateikus šių įstaigų išduotą pažymą.
13.  Asmenys, turintys kitą negalią, dėl kurios negali skaityti įprasto formato leidinių, turi registruotis su slaptažodžiu (pagal 8.2 punkto reikalavimus) ir prisegti laisvos formos dokumentą, kurį gali parašyti ir pasirašyti oficialios organizacijos atstovas, turintis teisę patvirtinti deklaruojamą sutikimą.
14.  Juridiniai asmenys ELVIS aptarnaujami pagal dvišalę sutartį, kurioje teisės aktų nustatyta tvarka numatomi šalių įsipareigojimai.
15.  Vieną kartą per metus vartotojai perregistruojami, patikslinami jų asmens duomenys, būtini Bibliotekos veiklai.
16.  Biblioteka gali rinkti papildomus asmens duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant asmens profesiją, išsimokslinimą, mokslo įstaigą, darbo vietą, pareigas, kontaktinius duomenis, aptarnavimo, fondų komplektavimo kokybei gerinti, mokslinių tyrimų ar kitais tikslais. Šie duomenys neteikiami neįgaliotiems asmenims ir yra naudojami bei saugomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin. 2008, Nr. 22-804) nustatyta tvarka.
17.  ELVIS riboja prieigą prie leidinių fondų asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nepriklauso specialios paslaugos ir aptarnavimo sąlygos.
18.  ELVIS leidiniai išduodami vartotojams:

18.1.   vartotojui savarankiškai prisijungus prie savo paskyros ir parsisiunčiant ir / ar naudojantis dokumentais elektroninėje ELVIS aplinkoje;

18.2.   Bibliotekos darbuotojams įrašant dokumentus į fizines laikmenas pagal vartotojo pageidavimą;

19.  ELVIS paslaugos vartotojams teikiamos nemokamai.

III. ELVIS VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

20.   Pagal nustatytas naudojimosi taisykles vartotojas turi teisę:

20.1.   naudotis prieiga prie skaitmeninių leidinių ir dokumentų (toliau – dokumentai), rinktis informaciją internete, prašyti Bibliotekos darbuotojų pagalbos;

20.2.   dokumentus iš ELVIS atsisiųsti į kompiuterį ar kitą mobilųjį įrenginį, skaityti naudodamasis sistemoje esančiu grotuvu;

20.3.   gauti išsamią informaciją apie fondą ir teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras;

20.4.   naudotis ELVIS leidinių paieškos galimybėmis;

20.5.   naudodamasis ELVIS gali pateikti informacinę užklausą ir per 7 darbo dienas gauti atsakymą;

20.6.   naudotis kitomis ELVIS paslaugomis;

20.7.   tik asmeniniam naudojimui kopijuoti Bibliotekos dokumentus nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 2003, Nr. 28-1125,  Žin., 2012, Nr. 6-177) nuostatų;

20.8.   naudotis garsiniais, skaitmeniniais tekstiniais ir specialiaisiais moksliniais dokumentais, skirtais regos neįgaliesiems ar kitą negalią, dėl kurios neprieinami įprastų formatų leidiniai, turintiems asmenims nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 2003, Nr. 28-1125,  Žin., 2012, Nr. 6-177) nuostatų;

20.9.   Bibliotekos administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl ELVIS.

20.10.   Skaitmeniniai tekstiniai ir kiti vertingi Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo apsaugoti leidiniai per ELVIS yra nepasiekiami. Norint gauti minėtus dokumentus būtina pateikti užklausą Bibliotekos darbuotojams.

21.  Vartotojas privalo:

21.1.   laikytis naudojimosi taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje (elektroninėje) erdvėje reikalavimų, mandagiai elgtis su Bibliotekos darbuotojais ir kitais ELVIS vartotojais;

21.2.   atsakingai elgtis su Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo saugomais dokumentais;

21.3.   pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar kt.), nedelsiant informuoti Biblioteką;

21.4.   netrukdyti kitiems Bibliotekos vartotojams, netrikdyti normalaus Bibliotekos ir ELVIS darbo.

22.  Vartotojui draudžiama:

22.1.   naudotis kito vartotojo prisijungimo prie ELVIS duomenimis, perduoti savo prisijungimo prie ELVIS duomenis kitam asmeniui;

22.2.   trikdyti ELVIS veikimą;

22.3.   viešai skelbti, kopijuoti (išskyrus asmeninio naudojimo tikslais, kaip nustatyta 20.7. punkte) ir platinti , platinti leidinius ar kitais būdais pažeisti autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų teises.

23.  Vartotojo atsakomybė:

23.1.   vartotojas, praradęs prisijungimo prie ELVIS duomenis, nedelsdamas turi pranešti Bibliotekai. Kitaip teisės aktų nustatyta tvarka atsako už kito asmens paimtus, kopijuotus ar išplatintus ELVIS esančius dokumentus, pasinaudojus jo prisijungimo duomenimis;

23.2.   už nepilnamečius vartotojus atsako tėvai, įtėviai arba globėjai šių taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka;

23.3.   už autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos nuostatų nesilaikymą atsako vartotojas;

23.4.   ELVIS vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems naudojimosi taisykles, Bibliotekos direktoriaus įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti apribota teisė naudotis ELVIS.

IV. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

24.  Biblioteka turi šias teises:

24.1.   registruodama ar perregistruodama vartotoją, išduodama vartotojui leidinius, atlikdama viešai skelbiamo internete Bibliotekos skaitmeninio turinio stebėseną teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir naudoti Bibliotekos veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis, mokslo tyrimo tikslams rinkti papildomus vartotojo asmens duomenis;

24.2.   Bibliotekos direktoriaus sprendimu laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis ELVIS, jei vartotojas nesilaiko naudojimosi taisyklėse nustatytų reikalavimų;

24.3.   vykdant tyrimus, siekiant gerinti aptarnavimo kokybę, kuriant ir / ar diegiant naujas paslaugas, gali rengti ELVIS privalomas apklausas.

25.  Biblioteka, aptarnaudama ELVIS vartotojus, privalo:

25.1.   vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, Bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;

25.2.   teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti ELVIS paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, ligoniams, senyvo amžiaus žmonėms ir kitoms vartotojų grupėms, kurioms dėl oficialiai nustatytos negalios ar sveikatos sutrikimų reikia specialių paslaugų ar aptarnavimo sąlygų;

25.3.   naudojimosi taisyklėse nurodyti asmens duomenis, kuriuos vartotojas (duomenų subjektas) privalo pateikti, norėdamas tapti vartotoju, taip pat duomenų naudojimo tikslą ir saugojimo trukmę;

25.4.   teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti Bibliotekos veiklai renkamų ir naudojamų asmens duomenų saugumą bei vadovautis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (Žin., 2008, Nr. 135-5298);

25.5.   dokumentų panaudą ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

25.6.   viešai (elektroninėmis priemonėmis) paskelbti Bibliotekos nuostatus ir ELVIS naudojimosi taisykles;

25.7.   informuoti dėl esminių aptarnavimo ELVIS sąlygų pakeitimų, reguliariai vertinti ELVIS vartotojų aptarnavimo kokybę ir ne rečiau nei kartą per dvejus metus vykdyti vartotojų (aptarnaujamos bendruomenės) poreikių ir nuomonės tyrimus, panaudoti jų rezultatus aptarnavimo kokybei gerinti;

25.8.   organizuoti veiklą, užtikrinančią ELVIS teikiamų paslaugų kokybę, operatyvų aptarnavimą, geranoriškumą, diskretiškumą ir nešališkumą vartotojo atžvilgiu;

25.9.   teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus Bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus.